The URL has been copied to your clipboard Waldaan Qorannoo Oromoo,Oromo Studies Association(OSA) waldaa jiruu fi jireenna Oromoo,aadaa fi seenaa fi eennummaa Oromoo karaa hedduun qoratu. Bob Utley tiin, Proofeesara Hiikaa Macaafa Qulqulluu soorma baahan. Ummatoota cunqurfamoo addatti ummata Oromoo jumulaan fixuu, hidhuu, lafa isaa irraa beenyaan alatti buqqaasuudhaan ari'uun gochaa ifatti raawwatamu eenyuyyuu argaa turee fi jiru dha. Gabaasa Qeerroo Finfinnee Caamsaa 31,2013. Namoota keenya ala kana guutan keessaa kan afaan ofii barreessuu fi dubbisuu danda'ana haalaan xiqqaa waan tahaniif, kitaaba Afaan Oromoo bitanii dubbisuuf fedhiin jirus akkasuma hedduu gad aanaa dha. http://gadaa. Uummata Oromoo konyaa Horroo Guduruu keessaas warri akka Abiishee Garbaa fi Dhuguumaa Jaldeessoo dhiibbaa alagaa irratti finciila gochaa tuurani akka gammachiisaa ta'e kan seenaa isaanii beeku marrii ni yaadata. Gama kanaanis jechoonni barnootaaf, hojii garaagaraaf, saayinsiifi teekinooloojiif tajaajilan haaraan Koree Waaltinaatiin moggaafamanii Kitaaba Wiirtuu Jildii 1-11 irratti bahaa jiru. Kitaabni kun itti baha qorannoo kanaa ti. Ballinaa lafa bahaa hanga kibba-dhihaa biyya keessatti 353,632 km² ta'ee qabatee, baayyinaa ummataa bara 2002 tilmamee hanga miliyoona digdamii-afurii qabdi, kunis ballina lafaa fi baay'ina ummataan biyyaa keessaa tokkofaa ishee tasisaa. osoo hin qabaatin, Sirna Bulchiinsa walxaxaafi qorannoo waggoota hedduu fudhachuu danda'u, kan jiruufi jireenya namaa karaa hedduudhaan gurmeessee oogganu , Sirna Gadaa; Dimokiraasii dhugaatiin wal bulachaa dhufee jira. Oromiyaan kutaalee Itoophiyaa saglan keessaa tokkodha. Kaayyoon gooroo qorannoo kanaa, qabiyyee afoolaa kitaaba barnoota Afaan Oromoo kutaa 1-4 xinxaluu akka tae boqonnaa tokko keessatti eerame jira. Information for health professionals and citizens, including state health statistics, prevention and health promotion, and health care and health-related professions. Buufuta Xiyyaara Idil Addunyaa Booleetti Hooggantoon. - Duration: 1:02:23. sharafudin2 1,097,687 views. Kitaabni kun akka guutuu hin taane naaf gala. Ibsa Ejjannoo Hirmaattota Kora 38ffaa TBOJ/UOSG. Oromo students bitterly opposed the action and took to the street asking OPDO leaders to keep the seat of Oromiyaa in Finfinnee. osoo hin qabaatin, Sirna Bulchiinsa walxaxaafi qorannoo waggoota hedduu fudhachuu danda'u, kan jiruufi jireenya namaa karaa hedduudhaan gurmeessee oogganu , Sirna Gadaa; Dimokiraasii dhugaatiin wal bulachaa dhufee jira. Diplomaatota biyyoota Dhihaa fi Bahaa,. This video is unavailable. Kora baranaa. hiikkaa qur'aanaa (tafsiira) afaan oromo'oo kan qur'aanaa qara'e sh. This is a short fiction ebook in Afan Oromo that introduces the reader to the life of the characters from elementary school to adult life. Kanuma waliinis hanqinnaa fi cimina kitaabni kiyya qabu irratti ulamaa'onni akka yaada naa kennan taasisudhaan yaada isaaniittis fayyadameera. cunqurfamoo addatti ammo lammiilee Oromoo irratti raawwatamaa jira. The URL has been copied to your clipboard Waldaan Qorannoo Oromoo,Oromo Studies Association(OSA) waldaa jiruu fi jireenna Oromoo,aadaa fi seenaa fi eennummaa Oromoo karaa hedduun qoratu. Hundi isaanii afaan oromootiin haasawuun isaanii salphatti akka walii galan taasisuu qofa osoon taane, guyyuma tokkoo fi lamatti walitti dhiheenyaa fi walii galtee isaani kan ture fakkeessee jira. In May 2014, Oromo students from different universities protested aginst the master plan, but they were shot dead in cold blood by the government army. Oromoon ummata aadaa, duudhaa, seenaafi ooltee bultee gabbataa qabuudha. Afaanota Kuusha keessa Afaan Oromoo afaan sabni baayyeen dubbatu yoo ta'u, uummata miliyoona 60 ol ta'utu dubbata. Kanarraan kan ka'e, kitaabni barataa armaan dura bu'uura buusuurratti shoora shoora ol aanaa kan taphate ta'ullee,hanqinoota tokko tokko akka qabu hubatameera. Marsaan kun-Oromedia- Muddee 30 bara 2009 Adelaide, South Australia keessatti hundeeffame. Keessumaa aadaafi faalasaama ummata kanaa gadifageenyaan yoo ilaalan barnootaaafi iccitii jireenyaa lakkaa'amee hindhumne, kanneen qaroominaaf xurree ykn raacitii ta'anii tajaajilaa jiran hedduudha. Loading Close. cunqurfamoo addatti ammo lammiilee Oromoo irratti raawwatamaa jira. G (2005) Seenaa qabsoo Oromoo keessatti yakki inni guddaan, diina bira goranii lammii ofii miidhuudha. 840: Kanaafuu Afaan Oromoo keessatti fufata latii jecha duraati yookiin maayiitti maxxanuudhaan bifaafi ykn hiika jechichaa jijjiiru (affixes), kan biroo ammoo, fufata jecha calqabatti fufamtu (Preffix). Kitaabni Qulqulluun Hiika Addunyaa Haaraa hiika sirrii fi dubbisuuf salphaa taʼe dha. Oromiyaan kutaalee Itoophiyaa saglan keessaa tokkodha. Hiree tanattis dhimma bahuudhaan, qooda qorannoo Oromoo irratti gu- maachaa turan ol guddisanii booda irrattuu waahillan isaanii gaazexessicha beekamaa Ayyuub Abu Bakar fi kan biroo waliin tahuun tamsaasa raadiyoo Afaan Oromoo haaraya eegalan. The book is based on true stories and is intended to entertain the reader. Hayyonni seenaa dhalootaan Oromoos tahee Oromoo irraa ala tahan,waa'ee seenaa Oromoo Bardhibbee 16ffaa, (gariin Oromo migration jedhu, gariinis Oromo expansion jedhu, ani garuu Return of the Oromojechuun filadha) irratti falmii hunde-jabeessa yoo geggeessan dilas hin dhagahu, hin dubbisu. Keessumaa aadaafi faalasaama ummata kanaa gadifageenyaan yoo ilaalan barnootaaafi iccitii jireenyaa lakkaa’amee hindhumne, kanneen qaroominaaf xurree ykn raacitii ta’anii tajaajilaa jiran hedduudha. Afaan Oromoo Barachuu Barbaadduu, Afaan Oromoo Jaalattuu? Koottaa walwajjiin barree wal barsiifnaa , Hawaasni Oromoo fi Jaalattoonni Afaan Kanaa iddoma jiran taa'anii Afaan Oromoo akka baratan. Jechoota Koompitaraa Afaan Oromoo – Afaan oromoo Computers Terminologies Jechootni Koompitaraa Afaan Oromoo Qo’annoofi Qorannoo hayyootattiin hojjataman akka armaan gadiiti hiikamaa jiru, hojittis jijjiiramaa jira. Kitaaba Qulqulluu intarneetii irraa dubbisuu ykn garagalfachuu dandeessa. “Oromoo wal garsiisan malee, walin barsiisan. Ilmaan Oromoo sabboonummaa qabanii kan miseensa isaanii tahanii jiran irratti qorannoo irratti gaggeessaa fi gaggama hojii isaanii keessa seenuudhaan wal irratti kaasuudhaan isintu iccitii mootummaa dhaaba mormitootaaf kennaa jira,keessumaa ammo dhaaba Adda Bilisummaa Oromoof(ABO) haala mootummaa keenyaa gabaasaa kan godhu numa keessaa isini. The Oromos living in and around Finfinnee supported the students and participated in the demonstrations. - Duration: 1:02:23. Keessumaa aadaafi faalasaama ummata kanaa gadifageenyaan yoo ilaalan barnootaaafi iccitii jireenyaa lakkaa’amee hindhumne, kanneen qaroominaaf xurree ykn raacitii ta’anii tajaajilaa jiran hedduudha. It is one year ago that the world witnessed the naked brutality of the TPLF-led Ethiopian regime, when it carried out a large scale massacre against the Oromo people gathered at the annual thanks-giving festival – Ireecha, in Bishoftu, some 45 kilometers, south of the capital. Namoota keenya ala kana guutan keessaa kan afaan ofii barreessuu fi dubbisuu danda’ana haalaan xiqqaa waan tahaniif, kitaaba Afaan Oromoo bitanii dubbisuuf fedhiin jirus akkasuma hedduu gad aanaa dha. Afaan Oromoo kutaa afaanii Afroo-Eshiyaatiik jedhamu jalatti ramadama. Gadaan Oromoo waliin walitti hidhata cimaa ta'e qaba. Hundi isaanii afaan oromootiin haasawuun isaanii salphatti akka walii galan taasisuu qofa osoon taane, guyyuma tokkoo fi lamatti walitti dhiheenyaa fi walii galtee isaani kan ture fakkeessee jira. 24, located in San Francisco, United States and belongs to AUTOMATTIC - Automattic, Inc, US. Kanaafuu og-barruu oromoo keessaa asoosama Gumaa Galatee jedhamuu kan ergaa isaa maal akka ta'ee qaaccesite ka'uuf kan irratti xiyyeeffatedha. Aadaan calaqqee jiruufi. 1 Tarree Hidhamtoota Siyaasaa Manneen Hidhaa Qaalittii, Qilinxoo, Maa'ikalaawii fi Zuwaayitti hidhaman hanga tokko (2013) ¾ Bu'uressitootaa fi miseensota Koree Hoji Geggeessituu Adda Bilisummaa Ummata Tigraay (TPLF) keessaa tokko kan tahanii fi Ministeera. Fiilmii Afaan Oromoo HANDARII. Keessattuu mallattoo tokkummaa, nagaa fi bilisummaa ummata Oromoo kan ta’e Aadaan sirna Gadaa Oromoo akka sirritti dagaaguu fi ilmaan Oromoo hunda ammattu taasisuu. ” makmaaksa ja’u laaftumatti namaaf hiika, qabatamaan namaafiis mirkaneessa. This video is unavailable. Kitaabni kun akka guutuu hin taane naaf gala. The Oromo Studies Association is a non-profit, multi-disciplinary organization established. Finally, we would like to thank all the teachers and their pupils for providing normative data to enable us complete the instrument, and the employees who ensured that logistics were in place for field data collection and all other work related to the. Uummatni afaan kana dubbatu Itoophiyaa fi kaaba Keeniyaa keessa jiraata. Even the priests of the Orthodox Church opposed Qubee because they said it was 'satanic' and therefore it should be banished from Ethiopia. Asmaroom, qorannoo waggoota kudhanootaaf geggeesse kanaan Oromoon yoo xiqqaate qaroomina Urjii Dhahaatiin seenaa waggaa 2,300 olii akka qabu bira gaheera (Oromo Democracy). Hiiktoota hunda galeessa Dr. Odaa fi Sirna Gadaa Oromoo =====//===== Ummatni Oromoo hortee latiinsa hidda kuush keessaa isa guddaa fi Baha Afrikaatti ummata baldhina qabu yoo ta’u waggoota kumaatama dura sirna gadaatiin buluu kan jalqabeefi karaa nageenyaatiin lafa quubsumaa, dheedaa fi hora horii isaaniitiif tolu akkasumas qilleensa jiruuf jireenya isaaniitiif mijaa’u filachaa dhiibbaa tokko malee lafa duwwaa ilaalee. Naa’ol Abba-Firrisaatin Siwaliin gubadhee Siwaliin dhiitamee Waliin fiigne Waliin cabnee Nattii rarraatte Aniis sittii rarra’ee Nattii maxxanttee Aniis sittii maxxanee Hin ulfaatta jettee nan ceephine Ba’aan koo sittii tolee Siwaliin mixii biyyee nyaachisee Udaan sareefi kan nama waliin ejjanne Laga 9 waliin dabarree Iddo cubbuu fi tola hunda waliin imallee Qoree fi gufuu hunda. Galma gaiinsa kaayyoo kanaatiif xinxalli dookumantii (kitaaba barnoota Afaan Oromoo kutaa 1-4) isa ijoo taus; qooda fudhattoota kitaabichaa keessaa barsiisonnifi barattoonni keessatti haammatamaniiru. Jecha ( Ingl: word) jechuun immoo namnni tokko yeroo dubbatu yookaan barreessu namnni biraa dhagayee (dubbisee) yaada tokko kan ittiin qalbeefachuu danda'u jechu dha. cunqurfamoo addatti ammo lammiilee Oromoo irratti raawwatamaa jira. " makmaaksa ja'u laaftumatti namaaf hiika, qabatamaan namaafiis mirkaneessa. Namoota keenya ala kana guutan keessaa kan afaan ofii barreessuu fi dubbisuu danda’ana haalaan xiqqaa waan tahaniif, kitaaba Afaan Oromoo bitanii dubbisuuf fedhiin jirus akkasuma hedduu gad aanaa dha. 25 Caasluga Afaan Oromoo Jildii 1 1995 5,000 35 26 Caasluga Afaan Oromoo Jildii 1 1996 3,000 35 27 Caasluga Afaan Oromoo Jildii 1 1998 3,000 30 28 Galmee Jechoota Afaan Oromoo- Afaan Amaaraa - Afaan Ingilizii 1997 5,000 30 29 Baacoofi Tapha Ijoollee 2004 5,000 15 30 Mammaaksa Oromoo Hiika Waliin Jildii-1 2004 5,000 30. Kitaabni Qulqulluun Hiika Addunyaa Haaraa hiika sirrii fi dubbisuuf salphaa taʼe dha. sharafudin2 1,097,687 views. Fiilmii Afaan Oromoo HANDARII. Xiyyeeffannaan kitaaba kanaa abbaa irrummaa akkaataa itti dhabamsiisanii fi haaraan akka hin dhalanne godhanii dha. http://gadaa. Kitaaba Qulqulluu intarneetii irraa dubbisuu ykn garagalfachuu dandeessa. Kaayyoon gooroo qorannoo kanaa, qabiyyee afoolaa kitaaba barnoota Afaan Oromoo kutaa 1-4 xinxaluu akka tae boqonnaa tokko keessatti eerame jira. Listen to Afaan Oromoo Audio Bible (Oromfiffa Audio Bible) new testament online. Konfararnsin kun kan ademsifame 'University of East London' , London-UK tti yammu ta'u, waraqaa. This video is unavailable. Jechoota Koompitaraa Afaan Oromoo – Afaan oromoo Computers Terminologies Jechootni Koompitaraa Afaan Oromoo Qo’annoofi Qorannoo hayyootattiin hojjataman akka armaan gadiiti hiikamaa jiru, hojittis jijjiiramaa jira. Dhugaa beekuun dhimma duʼaa fi jireenyaa ti. Kitaabni kuni barruu haadhoo Afaan Ingilizitiin barreeffamerraa hiikame. Kanaaf qorannoo kana gaggeessuuf wanti naa kakaase, Asoosama "Gumaa Galaatee" kan irraatti qorannoon waan irraatti hin gaggeeffamneef filadheraa. Waltajjiidhan qorannoo (research centers) Afaan, Aaadaa, Seenaa fi sirna Gadaa Oromoo ijaaruu (dhaabuu) fi seenaa saba Oromoo kan dabre qora-chuu, barachuu, barsiisuu fi guddisuu. Eegii hujii jalqabee amma ganna 30 keessa jira. sharafudin2 1,097,687 views. Bu'aa qorannoo kana irraa argateenis, kitaabota lama, (Gadaa 1973 fi Oromo Democracy [latest edition 2006]) maxxansiisee addunyaan wal barsiiseera. Asmaroom, qorannoo waggoota kudhanootaaf geggeesse kanaan Oromoon yoo xiqqaate qaroomina Urjii Dhahaatiin seenaa waggaa 2,300 olii akka qabu bira gaheera (Oromo Democracy). Marsaan kun-Oromedia- Muddee 30 bara 2009 Adelaide, South Australia keessatti hundeeffame. Haa ta'u malee, akkuma kutaa seensaa keessatti qaacefametti, % gara 90 Afaan Oromoo akka Afaan isa duraatti kan kennamu ta'uun kan beekamu yoo ta'u, % 10 afaanichi akka Afaan lammataatti akka baratamu agarsiisa. • Dandeetti afaan Oromoo dhabuu (sa'a 14 kan ka'e). This ebook is one of the first ebooks in Afan Oromo. The truth is, had the Sabean Script suited the phonetic system of Afaan Oromoo, the Oromo scholars would have easily adopted the Ethiopic script as alphabet of Afaan Oromoo a century ago. Bu'aa qorannoo kana irraa argateenis, kitaabota lama, (Gadaa 1973 fi Oromo Democracy [latest edition 2006]) maxxansiisee addunyaan wal barsiiseera. Xiyyeeffannaan kitaaba kanaa abbaa irrummaa akkaataa itti dhabamsiisanii fi haaraan akka hin dhalanne godhanii dha. This app is made possible and freely available by the assistance and sponsorship of the Union of Oromo Evangelical Churches of Europe (UOECE). This video is unavailable. Afaan Oromoo afaan saayinsiifi teekinooloojii akka tau gochuuf hojiin moggaasa jechootaafi waaltina Afaan Oromoos balinaafi ciminaan hojjetamaa turaniiru. Oromo Studies Association/Waldaa Qorannoo Oromoo. Tap to unmute. hiikkaa qur'aanaa (tafsiira) afaan oromo'oo kan qur'aanaa qara'e sh. net/FinfinneTribune/2014/09/ibsa-ejjannoo-hirmaattota. Akka kanaan hiikkaa mirga hiree murteeffannaa ammayyaa ta'e kana maxxanfachuun, qabsoon Oromoo kan jaarraa 21ffaa mirga ambummaa Oromoo qofa osoo hin taane, mirga ambummaa ummatoota impaayerattii keessa jiran maraaf, kanneen qarruun gabroomfattootaa keessaa margan dabalee, qabsaa'uun qabsoo Oromoo sadarkaa ol'aanatti ceesisa. Gochaa faashistummaa fi sanyii dhala-namaa ballessii mootummaan TPLF saba Oromoo, Ogaadeen, Anyuwaak, Si damaa, fi saboota biroo irratti raawwateef Mallas Zenawii fi hordoftooti isaa tessuma mana murtii yakka addunyaa (ICC) irratti dhihaachuun yakkoota dhittaa mirga dhala namaa fi waraanaa ajaja angoo motummaan raawatameef akka ol-antummaa. Hogbarruun ammoo meeshaa guddiftuu afaanii kan hiriyaa hin qabne. Jarri kun gaaffii Oromoo kan mirga hiree ofii ofiin murteeffachuu haaluun, dhimma Oromoo ofumaa murteessanii gaaffiin Oromoo impayera Itiyophiyaa keessatti furama jedhani garee mirga hiree murteeffannaa Oromoo dura dhaabbatan waliin shubbisuun hiikkaa ergamummaa isaani garsiisu yoo ta’e malee kan adda biraa hin qabu. Afaan Oromoo eessaa ka’ee eessa akka gahe; guddinni isaas sadarkaa maaliirra akka jiru akkasumas rakkoolee Afaan keenya mudatan Dr. Akkaataa qorannoo kitaaba kanaatti Yeroo gabaabaa keessatti Afaan Oromoo afaan biyyaalessaa ta’uu baannaan balaan biyyattii kana mudachuuf taa’u hedduu yaaddessaa ta’uu eeree jira. Guutummaatti ykn gartokkoon isaa afaan 120 oliin argama. Gama kanaanis jechoonni barnootaaf, hojii garaagaraaf, saayinsiifi teekinooloojiif tajaajilan haaraan Koree Waaltinaatiin moggaafamanii Kitaaba Wiirtuu Jildii 1-11 irratti bahaa jiru. Akkaataa qorannoo kitaaba kanaatti Yeroo gabaabaa keessatti Afaan Oromoo afaan biyyaalessaa ta'uu baannaan balaan biyyattii kana mudachuuf taa'u hedduu yaaddessaa ta'uu eeree jira. Konfararnsin kun kan ademsifame 'University of East London' , London-UK tti yammu ta'u, waraqaa. Hiikaa Afaan Oromoo cimsudhaaf hiikaawwan hayyoonni na caalan afaan ingiliizii fi Amaariffaatiin qopheessaniin walbira qabanii akka laallatan hiikaa afaan sadaniitiin walmaddii kaahee jira. Kitaabni Qulqulluun Hiika Addunyaa Haaraa hiika sirrii fi dubbisuuf salphaa taʼe dha. Afaan Oromoo eessaa ka'ee eessa akka gahe; guddinni isaas sadarkaa maaliirra akka jiru akkasumas rakkoolee Afaan keenya mudatan Dr. The Oromos living in and around Finfinnee supported the students and participated in the demonstrations. Afaan kun Afroo-Asiyaatiik keessaa gare afaanii Kuush jalatti qooddama. Oromoon ummata aadaa, duudhaa, seenaafi ooltee bultee gabbataa qabuudha. This ebook is one of the first ebooks in Afan Oromo. alii abdurrahman huzeyfii namni barreessee dubbise sh. However, the innocent Oromo students and elders were welcomed by bullets by the government police. Har’arra dhaabbannee salphina lammaffaa galmaa’aa jiru argaa fi dhaga’aa jirra. Skip navigation Sign in. " makmaaksa ja'u laaftumatti namaaf hiika, qabatamaan namaafiis mirkaneessa. Although unconfirmed reports put the number of people killed by security forces to more than 400 during the last five months of civil disobedient by the Oromo, the report scarcely mentioned protests have “spread to small towns and villages across the Region” and “Some of the protests escalated into violent clashes between protesters and. Waltajjiidhan qorannoo (research centers) Afaan, Aaadaa, Seenaa fi sirna Gadaa Oromoo ijaaruu (dhaabuu) fi seenaa saba Oromoo kan dabre qora-chuu, barachuu, barsiisuu fi guddisuu. ” makmaaksa ja’u laaftumatti namaaf hiika, qabatamaan namaafiis mirkaneessa. Oromiffaa or Afaan - Oromoo, written with Latin alphabet (known as QUBEE), and one of the five most widely spoken languages in Africa. sharafudin2 1,097,687 views. This video is unavailable. Uummatni afaan kana dubbatu Itoophiyaa fi kaaba Keeniyaa keessa jiraata. Kitaabni kun itti baha qorannoo kanaa ti. ☞Kana kessatti Ergaa Wantaa haara Siyaasa Oduu wayitawan Serluuga Asoosama Baacoofi dhugaa Google ni dhiyaata Akkasumas karaa @chuliya @faye6 yaada qabdan nun gahu dandeessu. Afaanota Kuusha keessa Afaan Oromoo afaan sabni baayyeen dubbatu yoo ta'u, uummata miliyoona 60 ol ta'utu dubbata. This is a short fiction ebook in Afan Oromo that introduces the reader to the life of the characters from elementary school to adult life. Xalayaa kana akkaPDFtti barruu kana wajjin waanan dhiyeessef, warri Afaan Amaaraa dubbisuu danda'an qabiyyee xalayichaa gutuu isaa arguu ni danda'u. Afaan Oromoo, afaannan afurtamman kitaabni kun itti hiikame keessaa tokko akka tahu gochuun hammam akka nama gammachiisu isinumaaf dhiifna. Watch later. Odaa fi Sirna Gadaa Oromoo =====//===== Ummatni Oromoo hortee latiinsa hidda kuush keessaa isa guddaa fi Baha Afrikaatti ummata baldhina qabu yoo ta’u waggoota kumaatama dura sirna gadaatiin buluu kan jalqabeefi karaa nageenyaatiin lafa quubsumaa, dheedaa fi hora horii isaaniitiif tolu akkasumas qilleensa jiruuf jireenya isaaniitiif mijaa’u filachaa dhiibbaa tokko malee lafa duwwaa ilaalee. Download from the source given below Afaan Oromoo Macaafa Qulqulluu Sagaleedhan (Oromiffa-2 Holy Bible in Audio). Posts about Oromia written by OromianEconomist. Even the priests of the Orthodox Church opposed Qubee because they said it was 'satanic' and therefore it should be banished from Ethiopia. Hiikaa Afaan Oromoo cimsudhaaf hiikaawwan hayyoonni na caalan afaan ingiliizii fi Amaariffaatiin qopheessaniin walbira qabanii akka laallatan hiikaa afaan sadaniitiin walmaddii kaahee jira. net/FinfinneTribune/2014/09/ibsa-ejjannoo-hirmaattota. Posts about Oromia written by OromianEconomist. qaaccessa mammaaksa oromoo dhimmoota dinagdee irratti mammaakanii godina jimmaa aanaa maannaa waraqaa qorannoo damee barnoota afaan oromoo fi og-barruutiin digirii jalqabaa guuttachuuf yuunivarsitii jimmaa kolleejjii saayinsii hawaasaa fi hiyumaanitii damee barnoota afaan oromoo fi og- barruuf dhihaate qo'ataan: sayid mohaammad gorsaan: taakkalaa gammachuu sadaasa, 2016 jimmaa 1 waraqaa. Aadaan calaqqee jiruufi. However, the innocent Oromo students and elders were welcomed by bullets by the government police. Human Rights violations and Genocide against the Oromo people in Ethiopia, Oromo University students and their national demands, Say no to the expansions of Addis Ababa, Sidama, Southern Ethiopia and the Omo Valley, State of Oromia, Stop evicting Oromo people from Cities, The Mass Massacre & Imprisonment of ORA Orphans, The Tyranny of Ethiopia. 11 bara 2011 Biyya gale jira. ODM is to educate, motivate and promote and educate technology and to connect BBC News Afaan Oromoo. Odaa fi Sirna Gadaa Oromoo =====//===== Ummatni Oromoo hortee latiinsa hidda kuush keessaa isa guddaa fi Baha Afrikaatti ummata baldhina qabu yoo ta'u waggoota kumaatama dura sirna gadaatiin buluu kan jalqabeefi karaa nageenyaatiin lafa quubsumaa, dheedaa fi hora horii isaaniitiif tolu akkasumas qilleensa jiruuf jireenya isaaniitiif mijaa'u filachaa dhiibbaa tokko malee lafa duwwaa ilaalee. Galma gaiinsa kaayyoo kanaatiif xinxalli dookumantii (kitaaba barnoota Afaan Oromoo kutaa 1-4) isa ijoo taus; qooda fudhattoota kitaabichaa keessaa barsiisonnifi barattoonni keessatti haammatamaniiru. Fulbaana/September 17, 2014 · Finfinne Tribune. Skip navigation Sign in. Kitaabni kun akka guutuu hin taane naaf gala. Afaan Oromoo kutaa afaanii Afroo-Eshiyaatiik jedhamu jalatti ramadama. Although unconfirmed reports put the number of people killed by security forces to more than 400 during the last five months of civil disobedient by the Oromo, the report scarcely mentioned protests have “spread to small towns and villages across the Region” and “Some of the protests escalated into violent clashes between protesters and. Kitaabni kun itti baha qorannoo kanaa ti. Welcome to Oromo 101 Agenda for 07/06/09 • Introduction to; Qubee Afaan Oromoo *If the corresponding sound for the letters in this slide doesn’t work. Kitaabni kuni barruu haadhoo Afaan Ingilizitiin barreeffamerraa hiikame. Diplomaatota biyyoota Dhihaa fi Bahaa,. qaaccessa mammaaksa oromoo dhimmoota dinagdee irratti mammaakanii godina jimmaa aanaa maannaa waraqaa qorannoo damee barnoota afaan oromoo fi og-barruutiin digirii jalqabaa guuttachuuf yuunivarsitii jimmaa kolleejjii saayinsii hawaasaa fi hiyumaanitii damee barnoota afaan oromoo fi og- barruuf dhihaate qo’ataan: sayid mohaammad gorsaan: taakkalaa gammachuu sadaasa, 2016 jimmaa 1 waraqaa. The Oromo Studies Association is a non-profit, multi-disciplinary organization established. Fakkeenyaaf, gaaffii ‘Dhukkubni daddarbaan kan babalʼatu akkamitti?’ jedhuuf deebii argachuun keenya jireenya keenya irratti dhiibbaa akkamii akka geessise haa ilaallu. " makmaaksa ja'u laaftumatti namaaf hiika, qabatamaan namaafiis mirkaneessa. This ebook is one of the first ebooks in Afan Oromo. Oromoo fi firoottan Oromoo biyya UK tti argamtan gochaa hammeenyaa fi ajeechaa ilmaan Oromoo irratti graawwatamaa jiru akka dura dhaabbatan isin beeksifna. Fiilmii Afaan Oromoo HANDARII. Marsaan kun-Oromedia- Muddee 30 bara 2009 Adelaide, South Australia keessatti hundeeffame. Afaan Oromoo afaan barnootaafi barnoota afaanii tauun isaa dhiyoodha. Qube jechuun barumsa afaan Oromo keessatti mallattoo adda addaa yoo sagaleewwan barreessinu kan bakke tokko dhaabbatu jechu dha. Compare: Airbnb Dubartii ulfaa. Salphinni hunda caaluus kanuma jechaa jiraanne. Hiiktoota hunda galeessa Dr. Hubannoo seeraa Hubannoo seeraa. This is a short fiction ebook in Afan Oromo that introduces the reader to the life of the characters from elementary school to adult life. Waggoota kumaan lakkaaʼamaniif, deebii gaaffii kanaa beekuun hin dandaʼamne. We are happy to offer Oromo Bible for your android devices. Har'arra dhaabbannee salphina lammaffaa galmaa'aa jiru argaa fi dhaga'aa jirra. Fakkeenyaaf, gaaffii ‘Dhukkubni daddarbaan kan babalʼatu akkamitti?’ jedhuuf deebii argachuun keenya jireenya keenya irratti dhiibbaa akkamii akka geessise haa ilaallu. Huccuu/ wayyaa gurraacha uffattanii argamtanii ilamaan Oromoo lubbuun isaanii darbeef gadda keessan akka agarsiiftan kabajaan isin hubachiifna. Buufuta Xiyyaara Idil Addunyaa Booleetti Hooggantoon. The URL has been copied to your clipboard Waldaan Qorannoo Oromoo,Oromo Studies Association(OSA) waldaa jiruu fi jireenna Oromoo,aadaa fi seenaa fi eennummaa Oromoo karaa hedduun qoratu. Hiree tanattis dhimma bahuudhaan, qooda qorannoo Oromoo irratti gu- maachaa turan ol guddisanii booda irrattuu waahillan isaanii gaazexessicha beekamaa Ayyuub Abu Bakar fi kan biroo waliin tahuun tamsaasa raadiyoo Afaan Oromoo haaraya eegalan. hiikkaa qur'aanaa (tafsiira) afaan oromo'oo kan qur'aanaa qara'e sh. This video is unavailable. Kitaabni kun akka guutuu hin taane naaf gala. The main IP is 192. Jarri kun gaaffii Oromoo kan mirga hiree ofii ofiin murteeffachuu haaluun, dhimma Oromoo ofumaa murteessanii gaaffiin Oromoo impayera Itiyophiyaa keessatti furama jedhani garee mirga hiree murteeffannaa Oromoo dura dhaabbatan waliin shubbisuun hiikkaa ergamummaa isaani garsiisu yoo ta'e malee kan adda biraa hin qabu. sharafudin2 1,097,687 views. Ballinaa lafa bahaa hanga kibba-dhihaa biyya keessatti 353,632 km² ta'ee qabatee, baayyinaa ummataa bara 2002 tilmamee hanga miliyoona digdamii-afurii qabdi, kunis ballina lafaa fi baay'ina ummataan biyyaa keessaa tokkofaa ishee tasisaa. Oromo Studies Association/Waldaa Qorannoo Oromoo. The code has been copied to your clipboard. This ebook is one of the first ebooks in Afan Oromo. Afaan Oromoo Barachuu Barbaadduu, Afaan Oromoo Jaalattuu? Koottaa walwajjiin barree wal barsiifnaa , Hawaasni Oromoo fi Jaalattoonni Afaan Kanaa iddoma jiran taa'anii Afaan Oromoo akka baratan. This website contacted 41 IPs in 4 countries across 29 domains to perform 2145 HTTP transactions. Kanatti aansee, waayee guddina Afaan Oromoo fi akkasumas wiirtuu qorannoo Afaanichaa ilaalchisee yaada koo gabaabsee dhiyeessuun yaala. Kanuma waliinis hanqinnaa fi cimina kitaabni kiyya qabu irratti ulamaa'onni akka yaada naa kennan taasisudhaan yaada isaaniittis fayyadameera. Diplomaatota biyyoota Dhihaa fi Bahaa,. Sunis hogbarruun afaan keenyaa akka hin guddanne mataa irra gad ejjetaa jira. Posts about Oduu/News written by Qeerroo. The truth is, had the Sabean Script suited the phonetic system of Afaan Oromoo, the Oromo scholars would have easily adopted the Ethiopic script as alphabet of Afaan Oromoo a century ago. Kanaafuu og-barruu oromoo keessaa asoosama Gumaa Galatee jedhamuu kan ergaa isaa maal akka ta'ee qaaccesite ka'uuf kan irratti xiyyeeffatedha. Haa ta’u malee, akkuma kutaa seensaa keessatti qaacefametti, % gara 90 Afaan Oromoo akka Afaan isa duraatti kan kennamu ta’uun kan beekamu yoo ta’u, % 10 afaanichi akka Afaan lammataatti akka baratamu agarsiisa. Akkaataa qorannoo kitaaba kanaatti Yeroo gabaabaa keessatti Afaan Oromoo afaan biyyaalessaa ta'uu baannaan balaan biyyattii kana mudachuuf taa'u hedduu yaaddessaa ta'uu eeree jira. Bifa dandayameenis, dhaamsa barruun haadhoon qabdu guututti Afaan Oromootti dabarsuuf yaalameera. Ballinaa lafa bahaa hanga kibba-dhihaa biyya keessatti 353,632 km² ta'ee qabatee, baayyinaa ummataa bara 2002 tilmamee hanga miliyoona digdamii-afurii qabdi, kunis ballina lafaa fi baay'ina ummataan biyyaa keessaa tokkofaa ishee tasisaa. Marsaan kun-Oromedia- Muddee 30 bara 2009 Adelaide, South Australia keessatti hundeeffame. qaaccessa mammaaksa oromoo dhimmoota dinagdee irratti mammaakanii godina jimmaa aanaa maannaa waraqaa qorannoo damee barnoota afaan oromoo fi og-barruutiin digirii jalqabaa guuttachuuf yuunivarsitii jimmaa kolleejjii saayinsii hawaasaa fi hiyumaanitii damee barnoota afaan oromoo fi og- barruuf dhihaate qo'ataan: sayid mohaammad gorsaan: taakkalaa gammachuu sadaasa, 2016 jimmaa 1 waraqaa. Yoo isinitti tole, tattaaffiin. Oromoon ummata aadaa, duudhaa, seenaafi ooltee bultee gabbataa qabuudha. The Oromos living in and around Finfinnee supported the students and participated in the demonstrations. alii abdurrahman huzeyfii namni barreessee dubbise sh. qaaccessa mammaaksa oromoo dhimmoota dinagdee irratti mammaakanii godina jimmaa aanaa maannaa waraqaa qorannoo damee barnoota afaan oromoo fi og-barruutiin digirii jalqabaa guuttachuuf yuunivarsitii jimmaa kolleejjii saayinsii hawaasaa fi hiyumaanitii damee barnoota afaan oromoo fi og- barruuf dhihaate qo'ataan: sayid mohaammad gorsaan: taakkalaa gammachuu sadaasa, 2016 jimmaa 1 waraqaa. Listen to Afaan Oromoo Audio Bible (Oromfiffa Audio Bible) new testament online. Asmaroom, qorannoo waggoota kudhanootaaf geggeesse kanaan Oromoon yoo xiqqaate qaroomina Urjii Dhahaatiin seenaa waggaa 2,300 olii akka qabu bira gaheera (Oromo Democracy). Akkaataa qorannoo kitaaba kanaatti Yeroo gabaabaa keessatti Afaan Oromoo afaan biyyaalessaa ta'uu baannaan balaan biyyattii kana mudachuuf taa'u hedduu yaaddessaa ta'uu eeree jira. Jechoota Koompitaraa Afaan Oromoo – Afaan oromoo Computers Terminologies Jechootni Koompitaraa Afaan Oromoo Qo’annoofi Qorannoo hayyootattiin hojjataman akka armaan gadiiti hiikamaa jiru, hojittis jijjiiramaa jira. Afaan Oromoo eessaa ka'ee eessa akka gahe; guddinni isaas sadarkaa maaliirra akka jiru akkasumas rakkoolee Afaan keenya mudatan Dr. O ibsa gamtaa baasuun dhaabni kun dhaaba garbummaa jala jiru tahuu ibsuun gaaffiilee jajjaboo fi qabxii gurguddaa bilisummaa Oromoo fi walabummaa Oromiyaa qaban. The main IP is 192. Fiilmii Afaan Oromoo HANDARII. Xalayaa kana akkaPDFtti barruu kana wajjin waanan dhiyeessef, warri Afaan Amaaraa dubbisuu danda'an qabiyyee xalayichaa gutuu isaa arguu ni danda'u. Jarri kun gaaffii Oromoo kan mirga hiree ofii ofiin murteeffachuu haaluun, dhimma Oromoo ofumaa murteessanii gaaffiin Oromoo impayera Itiyophiyaa keessatti furama jedhani garee mirga hiree murteeffannaa Oromoo dura dhaabbatan waliin shubbisuun hiikkaa ergamummaa isaani garsiisu yoo ta’e malee kan adda biraa hin qabu. Bifa dandayameenis, dhaamsa barruun haadhoon qabdu guututti Afaan Oromootti dabarsuuf yaalameera. Kaayyoon gooroo qorannoo kanaa, qabiyyee afoolaa kitaaba barnoota Afaan Oromoo kutaa 1-4 xinxaluu akka tae boqonnaa tokko keessatti eerame jira. sharafudin2 1,097,687 views. The code has been copied to your clipboard. Kanuma waliinis hanqinnaa fi cimina kitaabni kiyya qabu irratti ulamaa'onni akka yaada naa kennan taasisudhaan yaada isaaniittis fayyadameera. This app is made possible and freely available by the assistance and sponsorship of the Union of Oromo Evangelical Churches of Europe (UOECE). Kaayyoon gooroo qorannoo kanaa, qabiyyee afoolaa kitaaba barnoota Afaan Oromoo kutaa 1-4 xinxaluu akka tae boqonnaa tokko keessatti eerame jira. Gadaan Oromoo waliin walitti hidhata cimaa ta'e qaba. Mata-duree "xiinxala qulqullina barreeffama Afaan Oromoo beeksisootaafi taappeellaa magaalota naannoo Oromiyaa'' jedhu kanarratti qorannoo akka geggeessuuf qoratichaaf ka'umsa kan ta'e, yeroo Afaan Oromoo daran guddachaa jiru kanatti dogoggora qubee, caasaafi jijjiirraa Afaan Oromoo beeksisoota taappeellaa garaa garaa argaa turuudha. Kanaaf qorannoo kana gaggeessuuf wanti naa kakaase, Asoosama "Gumaa Galaatee" kan irraatti qorannoon waan irraatti hin gaggeeffamneef filadheraa. - Duration: 1:02:23. Kora baranaa. Salphinni hunda caaluus kanuma jechaa jiraanne. G (2005) Seenaa qabsoo Oromoo keessatti yakki inni guddaan, diina bira goranii lammii ofii miidhuudha. 1 Tarree Hidhamtoota Siyaasaa Manneen Hidhaa Qaalittii, Qilinxoo, Maa'ikalaawii fi Zuwaayitti hidhaman hanga tokko (2013) ¾ Bu'uressitootaa fi miseensota Koree Hoji Geggeessituu Adda Bilisummaa Ummata Tigraay (TPLF) keessaa tokko kan tahanii fi Ministeera. osoo hin qabaatin, Sirna Bulchiinsa walxaxaafi qorannoo waggoota hedduu fudhachuu danda’u, kan jiruufi jireenya namaa karaa hedduudhaan gurmeessee oogganu , Sirna Gadaa; Dimokiraasii dhugaatiin wal bulachaa dhufee jira. Compare: Airbnb Dubartii ulfaa. "Oromoo wal garsiisan malee, walin barsiisan. Stanford Libraries' official online search tool for books, media, journals, databases, government documents and more. Keessattuu mallattoo tokkummaa, nagaa fi bilisummaa ummata Oromoo kan ta’e Aadaan sirna Gadaa Oromoo akka sirritti dagaaguu fi ilmaan Oromoo hunda ammattu taasisuu. Waltajjiidhan qorannoo (research centers) Afaan, Aaadaa, Seenaa fi sirna Gadaa Oromoo ijaaruu (dhaabuu) fi seenaa saba Oromoo kan dabre qora-chuu, barachuu, barsiisuu fi guddisuu. Oduu Simbirtuu Atileet Fayyisaa Leellisaa Finfinnee gale. Hiree tanattis dhimma bahuudhaan, qooda qorannoo Oromoo irratti gu- maachaa turan ol guddisanii booda irrattuu waahillan isaanii gaazexessicha beekamaa Ayyuub Abu Bakar fi kan biroo waliin tahuun tamsaasa raadiyoo Afaan Oromoo haaraya eegalan. Huccuu/ wayyaa gurraacha uffattanii argamtanii ilamaan Oromoo lubbuun isaanii darbeef gadda keessan akka agarsiiftan kabajaan isin hubachiifna. Kanuma waliinis hanqinnaa fi cimina kitaabni kiyya qabu irratti ulamaa'onni akka yaada naa kennan taasisudhaan yaada isaaniittis fayyadameera. Kanaaf qorannoo kana gaggeessuuf wanti naa kakaase, Asoosama "Gumaa Galaatee" kan irraatti qorannoon waan irraatti hin gaggeeffamneef filadheraa. Aadaan calaqqee jiruufi. Gaaffii uummata Oromoo yeroo dheeraa kan ta'e ijaarsi manneen barnootaa Afaan Oromoo magaalaa Finfinnees xiyyeeffanaan kan irratti hojjetamaa ture yommuu ta'u, raawwii hanga ammaatti jiruun ijaarsi manneen barnootaa kanaan dura jalqabamanii turan 5 keessaa 4 hojiin fiiziikaalaa isaanii akkaataa karoorfameen xumuramanii bara 2010tti hojii. Barataa Afaan Ingliffaatiif Sadarkaan dandeettii dubbisuu fi sadarkaa dagaagina Afaanii karoora dandeettii dubbisuu keessatti haammatamuun ni ilaalamu. Kitaaba Qulqulluu intarneetii irraa dubbisuu ykn garagalfachuu dandeessa. Hiikaa Afaan Oromoo cimsudhaaf hiikaawwan hayyoonni na caalan afaan ingiliizii fi Amaariffaatiin qopheessaniin walbira qabanii akka laallatan hiikaa afaan sadaniitiin walmaddii kaahee jira. Human Rights violations and Genocide against the Oromo people in Ethiopia, Oromo University students and their national demands, Say no to the expansions of Addis Ababa, Sidama, Southern Ethiopia and the Omo Valley, State of Oromia, Stop evicting Oromo people from Cities, The Mass Massacre & Imprisonment of ORA Orphans, The Tyranny of Ethiopia. Fulbaana/September 17, 2014 · Finfinne Tribune. Oromoo fi firoottan Oromoo biyya UK tti argamtan gochaa hammeenyaa fi ajeechaa ilmaan Oromoo irratti graawwatamaa jiru akka dura dhaabbatan isin beeksifna. Dogoggorri mankusaa qorichaatti, hospitaalaa fi dhaabbilee fayyaa keessatti ajaja qorichaa dogoggoraa wajjiin walqabateen Biriteenitti waggaatti namoonnii 22,000 akka du'an beekame. Keessattuu mallattoo tokkummaa, nagaa fi bilisummaa ummata Oromoo kan ta’e Aadaan sirna Gadaa Oromoo akka sirritti dagaaguu fi ilmaan Oromoo hunda ammattu taasisuu. Akka kanaan hiikkaa mirga hiree murteeffannaa ammayyaa ta'e kana maxxanfachuun, qabsoon Oromoo kan jaarraa 21ffaa mirga ambummaa Oromoo qofa osoo hin taane, mirga ambummaa ummatoota impaayerattii keessa jiran maraaf, kanneen qarruun gabroomfattootaa keessaa margan dabalee, qabsaa'uun qabsoo Oromoo sadarkaa ol'aanatti ceesisa. Waltajjiidhan qorannoo (research centers) Afaan, Aaadaa, Seenaa fi sirna Gadaa Oromoo ijaaruu (dhaabuu) fi seenaa saba Oromoo kan dabre qora-chuu, barachuu, barsiisuu fi guddisuu. Fiilmii Afaan Oromoo HANDARII. Keessattuu mallattoo tokkummaa, nagaa fi bilisummaa ummata Oromoo kan ta'e Aadaan sirna Gadaa Oromoo akka sirritti dagaaguu fi ilmaan Oromoo hunda ammattu taasisuu. Asmaroom, qorannoo waggoota kudhanootaaf geggeesse kanaan Oromoon yoo xiqqaate qaroomina Urjii Dhahaatiin seenaa waggaa 2,300 olii akka qabu bira gaheera (Oromo Democracy). Watch later. Har'arra dhaabbannee salphina lammaffaa galmaa'aa jiru argaa fi dhaga'aa jirra. Bu’aa qorannoo kana irraa argateenis, kitaabota lama, (Gadaa 1973 fi Oromo Democracy [latest edition 2006]) maxxansiisee addunyaan wal barsiiseera. Kitaabni kun akka guutuu hin taane naaf gala. Odaa fi Sirna Gadaa Oromoo =====//===== Ummatni Oromoo hortee latiinsa hidda kuush keessaa isa guddaa fi Baha Afrikaatti ummata baldhina qabu yoo ta’u waggoota kumaatama dura sirna gadaatiin buluu kan jalqabeefi karaa nageenyaatiin lafa quubsumaa, dheedaa fi hora horii isaaniitiif tolu akkasumas qilleensa jiruuf jireenya isaaniitiif mijaa’u filachaa dhiibbaa tokko malee lafa duwwaa ilaalee. Fakkeenyaaf, gaaffii ‘Dhukkubni daddarbaan kan babalʼatu akkamitti?’ jedhuuf deebii argachuun keenya jireenya keenya irratti dhiibbaa akkamii akka geessise haa ilaallu. http://gadaa. Guutummaatti ykn gartokkoon isaa afaan 120 oliin argama. The Oromo language is the 4th most spoken language in the continent of Africa. ===== [OBN 11 02 2011] Gootichi Maaratoonii fi Qabsa'aa Mirga Dhala Nama Atileet Fayyisaa Leellisaan turmaata Waggaa 2 Booda Onk. Welcome to Oromo 101 Agenda for 07/06/09 • Introduction to; Qubee Afaan Oromoo *If the corresponding sound for the letters in this slide doesn’t work. Listen to Afaan Oromoo Audio Bible (Oromfiffa Audio Bible) new testament online. • Dandeetti afaan Oromoo dhabuu (sa'a 14 kan ka'e). Oromiffaa or Afaan - Oromoo, written with Latin alphabet (known as QUBEE), and one of the five most widely spoken languages in Africa. Akkaataa qorannoo kitaaba kanaatti Yeroo gabaabaa keessatti Afaan Oromoo afaan biyyaalessaa ta’uu baannaan balaan biyyattii kana mudachuuf taa’u hedduu yaaddessaa ta’uu eeree jira. Hogbarruun ammoo meeshaa guddiftuu afaanii kan hiriyaa hin qabne. Listen to Afaan Oromoo Audio Bible (Oromfiffa Audio Bible) new testament online. Haala unka qajeelfama qo’annootiin qophaa’ee. Aadaan calaqqee jiruufi. Oromo students bitterly opposed the action and took to the street asking OPDO leaders to keep the seat of Oromiyaa in Finfinnee. osoo hin qabaatin, Sirna Bulchiinsa walxaxaafi qorannoo waggoota hedduu fudhachuu danda’u, kan jiruufi jireenya namaa karaa hedduudhaan gurmeessee oogganu , Sirna Gadaa; Dimokiraasii dhugaatiin wal bulachaa dhufee jira. Xiyyeeffannaan kitaaba kanaa abbaa irrummaa akkaataa itti dhabamsiisanii fi haaraan akka hin dhalanne godhanii dha. “Ibsa atattamaa baasuun han barbaachise qorannoo gochaa jiru fixnee odoo hin ta’iin hammiina haala lammiwwan buqa’anii keessa jiranii laalleeti” jedhee, keessumaatuu moosina gannaa, oggaa roobniif qorri jiru kana keessaa namoonni alatti baafamuun isaanii waan yaaddessaa ta’uu dubbata. Afaan Oromoo kutaa afaanii Afroo-Eshiyaatiik jedhamu jalatti ramadama. Download from the source given below Afaan Oromoo Macaafa Qulqulluu Sagaleedhan (Oromiffa-2 Holy Bible in Audio). Hiikaa Afaan Oromoo cimsudhaaf hiikaawwan hayyoonni na caalan afaan ingiliizii fi Amaariffaatiin qopheessaniin walbira qabanii akka laallatan hiikaa afaan sadaniitiin walmaddii kaahee jira. Sunis hogbarruun afaan keenyaa akka hin guddanne mataa irra gad ejjetaa jira. Qube jechuun barumsa afaan Oromo keessatti mallattoo adda addaa yoo sagaleewwan barreessinu kan bakke tokko dhaabbatu jechu dha. The main IP is 192. Dogoggorri mankusaa qorichaatti, hospitaalaa fi dhaabbilee fayyaa keessatti ajaja qorichaa dogoggoraa wajjiin walqabateen Biriteenitti waggaatti namoonnii 22,000 akka du'an beekame. This app is made possible and freely available by the assistance and sponsorship of the Union of Oromo Evangelical Churches of Europe (UOECE). Raajota Xixiqqaa Jaarraa Saddeettaffaa: Amos, Hose’aa, Yoonaas fi Miikiyaas BOB UTLEY Profeesora Hermenetiksii (Hiika Macaafa Qulqulluu) QAJEELEFAMA IBSITUU QO’ANNOO WALITTI FUFIINSAA KAKUu Moofaa, Seera Uumamaa JIldii 10 ffaa BIBLE LESSONS INTERNATIONAL, MARSHALL, TEXAS 2006. Sunis hogbarruun afaan keenyaa akka hin guddanne mataa irra gad ejjetaa jira. Kitaabni Qulqulluun Hiika Addunyaa Haaraa hiika sirrii fi dubbisuuf salphaa taʼe dha. Kitaaba Qulqulluu intarneetii irraa dubbisuu ykn garagalfachuu dandeessa. Skip navigation Sign in. Kitaabni kun itti baha qorannoo kanaa ti. Mata-duree "xiinxala qulqullina barreeffama Afaan Oromoo beeksisootaafi taappeellaa magaalota naannoo Oromiyaa'' jedhu kanarratti qorannoo akka geggeessuuf qoratichaaf ka'umsa kan ta'e, yeroo Afaan Oromoo daran guddachaa jiru kanatti dogoggora qubee, caasaafi jijjiirraa Afaan Oromoo beeksisoota taappeellaa garaa garaa argaa turuudha. Although unconfirmed reports put the number of people killed by security forces to more than 400 during the last five months of civil disobedient by the Oromo, the report scarcely mentioned protests have “spread to small towns and villages across the Region” and “Some of the protests escalated into violent clashes between protesters and. Posts about Oduu/News written by Qeerroo. Hubannoo seeraa Hubannoo seeraa. Macaafin Qulqulluun yeroo waggoota 1600 keessatti afaanota adda-addaa sadi'iin namoota adda-addaa afurtama ta'an kan yoo xinnaate gosa hojii gara-garaa kudha-tokko irraatti bobba'anii jiraniifi moototaa hamma qonnaan bultootaa of-keessaa qabuun yoo xinnaatee biyyoota ardiiwwan sadi'ii ja'a keessatti barreefame. Afaanota Kuusha keessa Afaan Oromoo afaan sabni baayyeen dubbatu yoo ta'u, uummata miliyoona 60 ol ta'utu dubbata. Stanford Libraries' official online search tool for books, media, journals, databases, government documents and more. Qube jechuun barumsa afaan Oromo keessatti mallattoo adda addaa yoo sagaleewwan barreessinu kan bakke tokko dhaabbatu jechu dha. Early History of Written Oromo Language up to 1900 Tesfaye Tolessa Department of History and Heritage Management, College of social sciences, Wollega University, Post Box No: 395, Nekemte, Ethiopia Abstract Article Information Article History: The purpose of this paper is to make known historical development of written Afaan Oromo to 1900. sharafudin2 1,097,687 views. Full text of "Roomaa -- Book of Romans Bible Commentary, Oromo version" See other formats. Bob Utley tiin, Proofeesara Hiikaa Macaafa Qulqulluu soorma baahan. Early History of Written Oromo Language up to 1900 Tesfaye Tolessa Department of History and Heritage Management, College of social sciences, Wollega University, Post Box No: 395, Nekemte, Ethiopia Abstract Article Information Article History: The purpose of this paper is to make known historical development of written Afaan Oromo to 1900. The main IP is 192. Kaayyoon gooroo qorannoo kanaa, qabiyyee afoolaa kitaaba barnoota Afaan Oromoo kutaa 1-4 xinxaluu akka tae boqonnaa tokko keessatti eerame jira. - Duration: 1:02:23. The TPLF led government is very eager to give the Oromo land to other ethnic groups in the name of investment thereby destroying Oromo language, culture and values. Uummata Oromoo konyaa Horroo Guduruu keessaas warri akka Abiishee Garbaa fi Dhuguumaa Jaldeessoo dhiibbaa alagaa irratti finciila gochaa tuurani akka gammachiisaa ta'e kan seenaa isaanii beeku marrii ni yaadata. Afaan kun Afroo-Asiyaatiik keessaa gare afaanii Kuush jalatti qooddama. Hundi isaanii afaan oromootiin haasawuun isaanii salphatti akka walii galan taasisuu qofa osoon taane, guyyuma tokkoo fi lamatti walitti dhiheenyaa fi walii galtee isaani kan ture fakkeessee jira. Haala unka qajeelfama qo’annootiin qophaa’ee. Ballinaa lafa bahaa hanga kibba-dhihaa biyya keessatti 353,632 km² ta'ee qabatee, baayyinaa ummataa bara 2002 tilmamee hanga miliyoona digdamii-afurii qabdi, kunis ballina lafaa fi baay'ina ummataan biyyaa keessaa tokkofaa ishee tasisaa. Compare: Airbnb Dubartii ulfaa. Jarri kun gaaffii Oromoo kan mirga hiree ofii ofiin murteeffachuu haaluun, dhimma Oromoo ofumaa murteessanii gaaffiin Oromoo impayera Itiyophiyaa keessatti furama jedhani garee mirga hiree murteeffannaa Oromoo dura dhaabbatan waliin shubbisuun hiikkaa ergamummaa isaani garsiisu yoo ta’e malee kan adda biraa hin qabu. 24, located in San Francisco, United States and belongs to AUTOMATTIC - Automattic, Inc, US.